داستانﺷﻤﻊﻓﺮﺷﺘﻪ

داستانﺷﻤﻊ ﻓﺮﺷﺘﻪ

ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪاش را ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺖ ﻣﯿﺪاﺷﺖ .دﺧﺘﺮک ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ، ﭘﺪر ﺑﻪ ﻫﺮ دری زد ﺗﺎ ﮐﻮدک ﺳﻼﻣﺘﯽاش رابتواند دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد، ﻫﺮﭼﻪ ﭘﻮل داﺷﺖ ﺑﺮای درﻣﺎن او ﺧﺮج ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺎن دﺧﺘﺮک را ﮔﺮﻓﺖ و او ﻣﺮد.ﭘﺪر در ﺧﺎﻧﻪ اش را ﺑﺴﺖ و ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯿﮑﺮد و ﺳﺮﮐﺎر ﻧﻤﯿﺮﻓﺖ .دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ او را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ.ﺷﺒﯽ ﭘﺪر روﯾﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ دﯾﺪ .دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ و ﺻﻒ ﻣﻨﻈﻤﯽ از ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﺎدهای ﻃﻼﺋﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺎﺧﯽ ﻣﺠﻠﻞ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻤﻌﯽ در دﺳﺖ داﺷﺖ و ﺷﻤﻊ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ روﺷﻦ ﺑﻮد .ﻣﺮد وﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ، دﯾﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺷﻤﻌﺶ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ، ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ .ﭘﺪر ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺖ و او را ﻧﻮازش کرد، از او ﭘﺮﺳﯿﺪ :دﻟﺒﻨﺪم، ﭼﺮا ﻏﻤﮕﯿﻨﯽ؟ ﭼﺮا ﺷﻤﻊ ﺗﻮ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ؟ دﺧﺘﺮک ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺎن، ﻫﺮوﻗﺖ ﺷﻤﻊ ﻣﻦ روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد، اﺷﮑﻬﺎی ﺗﻮ آﻧﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﺮوﻗﺖ دﻟﺘﻨﮓ ﻣﯿﺸﻮی، ﻣﻦ ﻫﻢ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮم.ﭘﺪر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺷﮑﺶ در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺣﻠﻘﻪ زده ﺑﻮد، از ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺪ.اﺷﮑﻬﺎﯾﺶ را ﭘﺎک ﮐﺮد، اﻧﺰوا را رﻫﺎ ﮐﺮد و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ.

گردآوری :گروه سرگرمی سرزده

 

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار