داستان ﭘﻮل

پول

داستان ﭘﻮل

ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮان ﻣﻌﺮوف در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ دوﯾﺴﺖ ﻧﻔﺮ در آن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ، ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺎس ﺑﯿﺴﺖ دﻻری را از ﺟﯿﺒﺶ درآورد و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.ﺳﺨﻨﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از آن ﻣﯿﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻢ.وﺳﭙﺲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺠﺐ، اﺳﮑﻨﺎس را ﻣﭽﺎﻟﻪ ﮐﺮدودوباره ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻫﻨﻮز ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟و ﺑﺎز دﺳﺘﻬﺎیﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮد، اﺳﮑﻨﺎس ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر آن را ﻟﮕﺪ ﻣﺎل ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮐﻔﺶ ﺧﻮد آﻧﺮا روی زﻣﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﻌﺪ اﺳﮑﻨﺎس را ﺑﺮداﺷﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ :ﺧﻮب، ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺎس ﺷﻮد؟ و ﺑﺎز دﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.ﺳﺨﻨﺮان ﮔﻔﺖ : دوﺳﺘﺎن، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ اﺳﮑﻨﺎس آوردم، از ارزش اﺳﮑﻨﺎس ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﯿﺪ.واداﻣﻪ داد :در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر اﺳﺖ، ﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ روﺑﻪرو ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ، ﺧﻢ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ، ﻣﭽﺎﻟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ، ﺧﺎکآﻟﻮد ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ و اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺸﯿﺰی ارزش ﻧﺪارﯾﻢ، وﻟﯽ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺮفﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯿﺪﻫﯿﻢ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺘﻤﺎن دارﻧﺪ، آدم ﭘﺮ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

گردآوری :گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار