سعادت زناشویی

saadate zanashoie

 

۵۵ را ه برای کسب سعادت در زندگی زناشویی   

۱- جای تذکر است که همانا غیبت کوتاه از همسرت رابطه ی زناشویی را محکم می نماید،ولی عدم حضور و غیبت طولانی از وی باعث از بین بردن این رابطه خواهد شد.

۲- بر شما واجب است که از ذات و سرشت زن اطلاع داشته و درک نمایید،تا اینکه بتوانی رفتاری درست و منطقی و بدور از افراط و تفریط در تعامل داشته باشی .

۳- نگذار ختلافی که امروز در بین شماواقع شده است به روز بعد کشانده شود.

۴- از سخن گفتن در مورد تجارب کذشته که مرتبط با زن دیگری است اعم از مرحله خواستگاری ویا زمان ازدواج،پرهیز کن.

۵- از آرمان گرایی پرهیز کن،و به روش نرمال و طبیعی زندگی بنما وتوقع معجزات را نداشته باش.

۶- درهر فرصتی برایت پیش آمد عشق و محبت خود را نسبت به همسرت اظهار کن.

۷- با اندوه و غم در ذات خود مبارزه کن و همیشه گشاده رو و خوش برخورد باش.

۸-دائما از سخن نیش دار و کنایه آمیز پرهیزکن،مخصوصا در زمان وقوع هر خطای کوچک و بزرگی .

۹- سعی کن همیشه مشاجره و دعوا را در دایره محدودی قرار دهی و ان را بزرگ جلوه ندهی.

۱۰- حسادت و شک و شبهه جزء دشمنان شما هستند،پس در زندگی با واقعیات رفتار کن و از ظن و گمان پرهیز کن.

۱۱- در وجود شریک زندگیت درخت اطمینان را بکار و آبیاری کن و به او اعتماد کن و رضایت مندی از خودت را در وجودش پرورش بده.

۱۲- خودت شخصی مناسب باش وشریکی مناسب را هم برای زندگیت پیدا کن تا خوشبخت شوی.

۱۳- نظافت را عنوان ایمان قرار بده چرا که دلیل دوستی است.

۱۴- ازبعضی مواردی که انها را جزئی از شخصیت خود میدانی تنازل کن تا دستیابی شما به ان صفاتی را که دوست داری در شریک زندگیت وجود داشته باشد،آسان گردد.

۱۵-همان طور که به خود اهنمام و توجه می کنی به شریک زندگیت هم توجه کن، و آنچه را برای خودت دوست داری برای او هم دوست داشته باش.

۱۶- بگیر و عطا کن، نه آنکه همه چیز را بگیری و چیزی عطا نکنی و یا بیشتر از آنچه که ببخشی اخذ کنی.

۱۷- مرد از زنش می خواهد که همسری نمونه باشد و بتواند در هر چیزی تصرف کند،همچنین مرد می خواهد همسرش با او محبت کند

۱۸- در هنگام هر مصیبتی با اتهام زدن به شریکش شتاب زده عمل نکند بلکه با دیدگاهی منصفانه بنگرد و برحوادث پیشی نگیرد .

۱۹- امروز زندگی کن و به فردا که هنوز نیامده فکر نکن و بنا بر امکاناتت در امور تصرف کن و به قولی ( پاتو از گلیمت دراز تر نکن ) .

۲۰- باید رابطه پاک همسری را درک نمایی زیرا که ان پیوند و میثاقی غلیظ و محکم است .و قبل از برداشتن هر قدمی هزار بار فکر کن که پشیمانی سودی ندارد .

۲۱- فقط بر عشق و دوستی اعتماد نکن اگر چه عشق و دوستی درزندگی زناشویی مهم و ضروری می باشد.

۲۲- الگویی از خودت برای همسرت در زندگی عطا کن و رفتارهایی مانند سخن و تنبیه را از شخصیتت دور کن .

۲۳- به دوستان و خویشاوندانت برای دخالت در زندگیت فرصت نده و خودت به اندازه ی توانایی ات بر مشکلاتت تسلط پیدا کن و انان را بروز نده .

۲۴- انچه را که در زندگی همسرت اشتباه می پنداری در تصحیح آن عجله مکن زیرا اینها عاداتی هستند که تنها بعد از زمان طولانی تغییر می کنند و سعی کن عیوب کوچک را بزرگ نشماری .

۲۵- به ناچار باید مسئولیت های ازدواج و انچه که به دنبال ان می اید رابا رضایت کامل و اطمینان خاطر قبول کنی .

۲۶- به قدر توانایی ات از موارد به وجود امدن اختلاف در بینتان پرهیز کن و از بیرون کردن همسرت درصحنه زندگی دوری کن .

۲۷- همراه همسرت برای انجام دادن کارهای در بینتان اقدام کن پس موارد خوشبختی بعد از ان در بینتان به وجود خواهد امد و همچنین نزدیکی بین شما بیشتر می شود .

۲۸- فرصت را برای رشد و شکوفایی استعدادهای همسرت در کمال ازادی فراهم کن .

۲۹- باید حقوق مالی محترم شمرده شود وسهل انگاری در آن راه نداردزیرا اهمال در آن از نزدیکترین دلایل و اسباب اختلاف میان زن و شوهر است .

۳۰- همسرت را در غمهایت شریک نکن و سعی کن به تنهایی بر انها غلبه کنی و او را در شادیهایت فراموش مکن .

۳۱- ای زن سعی کن از دوستانی که در زندگی خصوصیت دخالت می کنند پرهیزکنی زیرا انان تنها لباس پند ونصیحت را می پوشند.

۳۲- ای زن همسرت رابه عنوان شخصی که تومدیون ارتباط بااوهستی وبه شخصیتش افتخارمیکنی درک و احساس کن.

۳۳- هنگام وقوع اختلاف یاداور زیبایی ها ونیکی های همسرت باش ،و یاد آوری بدیهای اوفکر و ذهنت را از خوبیهایش غافل نگرداند.

۳۴- ازخودت این سوالات رابپرس تا نیکی های شریکت رادرزندگی بفهمی وبرمشکلات غلبه یابی

۱- چه چیزی شما را نسبت به یکدیگر متعجب میکند.

۲- چه خبرهای خوشی است که به شما می رسد

۳- چه شادی مشترکی هنگامی که حقیقتی رامی شنوید به شما دست می دهد.

۴- هرکدام از شما برای اینکه توجه طرف دیگر راجلب کندچه کارمی کند.

۵- از همسر وشریکت چه توقع و انتظاراتی داری تا احساس کنی که تورا دوست دارد وبرتو توانایی دارد.

۶- چه آمال و آرزوهای مشترکی دراینده دارید.

۳۵- ای زن دراختلافات زناشویی ازبه کاربردن الفاظ زشت وزننده پرهیز کن تا همسرت رانیازاری.

۳۶- به هم هدیه بدهید همدیگررادوست داشته باشید اما درهر فعالیت خوشی این شادی در زندگی همسری است.

۳۷- همسر باهوش همسری است که وقت مناسبی رابرای درخواست خود وبچه هایش وهمچنین برای شروع انتظاراتی که ازرفتار همسرش دارد انتخاب می کند واگراحیانا وقت انتخابش مناسب نبود بار دیگر فکر می کند.

۳۸- کرامتم …. غرورم… اینها کلمات شیطانی است که درهنگام اختلاف شیطان به قلب همسران می اندازد.

۳۹- وجود همسرت را بیهوده مدان وجود همسرت را بیهوده مدان مشورت درزندگی زناشویی مهم است وباید هرکدامتان احساس کند که اوشریک زندگی همسرش است.

۴۰- فرارنکن وهنگام اختلافات دربرابر مشکلات فرار نکن زیرا فرار وسیله ی درمان نیست وپس از ارامش اندکی مانعی برای یرگشتن به حل اختلافات وجود ندارد.

۴۱- با سوالات فراوان درمورد چیزی که ربطی به همسرت ندارد عرصه رابراوتنگ نکن ویا سعی نکن براسراری که نمی خواهد تو انها را بیابی اگاهی یابی دراین هنگام منزل شوهررا ترک خواهد کرد وبه مکان دیگری که دران استراحت کند می رود.

۴۲- ازهمسرت کناره گیری نکن وخودت رادرگوشه گیری وتنهایی وانزواقرار نده بلکه به قدر نیاز با او مشارکت کن .

۴۳- اگر زنت دربیرون ازمنزل شاغل است مسئولیت توخطیرتر است پس در چگونگی بهتر شدن کار بیرون واعمال خانه سعی وتلاش کن.

۴۴- هنگامی که اقوام همسرت به منزلت امدند اخم نکن وعبوس واخمو مباش بلکه الگوی خوش رویی وگشاده رویی ومهمان نوازی واکرام باش وبدان همسرت ان رااحساس کرده ووجود تورا میشناسد.

۴۵- به همسرت را احترام بگذار وطبق عادت خانواده با اسماء نیک صدایش بزن وسعی نکن با او اختلاف پیدا کنی، ونیکی هارا درمقابلش به یاد بیاور.

۴۶- متوجه همسایه باش ، باز هم همسایه….. پیامبر(ص) وصیت کرده است احسان وکمک به همسایه در مسیر اطاعت از خدا، ومشارکت دادن وی درشادی وخوشی چیزی است که دین پاک اسلام به ان وصیت کرده است.

۴۷- اختلافات دائمی دررای وعقیده منجر به اختلافات دل ها می شود پس اگر هم قانع نشوی بااوموافقت کن ورایش راقبول کن وبدان که طاعت وعبادت دراموری که منجر به معصیت خدا نشود نیکی واحسان است.

۴۸-آرامشی که همسردرخانه به آن نیازمند است،امکان بدست آوردن آن ازطریق مشغول نمودن فرزندان به بازی های فکری که ذهن راتقویت می کند مانند بازی با کلمات وغیره، بعید نیست.

۴۹- فرزندانت نعمت بزرگی هستند پس با اهمال وبی تفاوتی نسبت به تربیتشان انان را بلا ونقمت قرار ندهیم و از انان غافل نشویم.

۵۰- مراحل رشد کودک وچگونگی رفتار کردن بااو را مطالعه کن وازانچه که برسلامتی اش آسیب می رساند دوری کن تا اورا از مبتلا گردیدن به درگیری های روحی و روانی در آینده محفوظ نگه داری .

۵۱- در راستای اطاعت از خدا یاری گر همسرت باش وهم چنان که دنیا را می خواهی اخرت را نیز بخواه .

۵۲- اسراف زندگی زنا شوئی را فاسد می کند ونعمت خداوندرا ازبین می برد وخداوند اسراف کنندگان رادوست ندارد وبرتو واجب است هدفت این باشد که هرگز نیاز رادرزندگی احساس نکنی.

۵۳- سعادت وخوش بختی زناسویی به معنی خالی بودن از مشکلات نیست ،بلکه به معنی این است که قدرت و توان حل ان مشکلات را داشته باشی . واین مشکلات تاثیر منفی بر علاقه ی بین تووهمسرت نداشته باشد.

۵۴- ازاختلافات زناشویی درمقابل فرزندان پرهیز کن وصدایت رادرمقابل انان بالا نبر زیراانان قبل ازهر چیزدیگری به عنوان الگو وتقلید ان را یاد می گیرند واین مشکلات درذهن کودک شکل می گیرد ودراینده براو تاثیر می گذارد.

۵۵- به هیچکس اجازه ی دخالت درزندگی ات را نده وتو سبب برای ان دخالت نباش واسرارخانه ات را برای دوست یا نزدیکانت بازگو نکن.

منبع:www.niksalehi.com

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار