احکام آمیزش

ahkam

 

احکام آمیزش

آمیزش ورابطه ی جنسی باهمسرقانونی،درعین حال که یک امرطبیعی به شمارمی رود،یک سنّت الهی،وامری پسندیده است که اگرانسان آن رابه قصدقربت وبرای رهایی ازشّرشیطان ونفس امّاره انجام دهد،ازحسنات بزرگ شمرده می شود.

۱-آمیزش واجب:

ترس ازبه حرام افتادن

برافرادی که به دلیل طغیان شهوت درمعرض وسوسه های شیطانی قرارگرفته اندوممکن است به گناه گرفتارشوند،آمیزش باهمسرقانونی درحصارعفّت واجب است وآنهاکه مجردهستندبایدازدواج کنندوازخطرگناه مصون ومحفوظ بمانند.

حضرت امام خمینی(ره)می فرمایند:«کسی که به واسطه نداشتن زن به حرام می افتد.واجب است زن بگیرد».وسایرمراجع تقلیدنیزهمین طورفتواداده اند.

۲-آمیزش مستحب:

آمیزش ازراه حلال،درهرحال مستحب است امادرمواردی استحباب آن مؤکّدمی گرددکه عبارتنداز:۱-هنگام تمایل زن به کامجویی ازشوهرخود۲-هنگام مجذوب شدن مردبه زن دیگر.

نگاه به نامحرم حرام است وانسان مسلمان نبایدبه زن نامحرم خیره شودوباقصدلذّت به اونگاه کندودراین باره امام علی(ع)می فرمایند:

«قلب کتاب چشم است(آنچه چشم بنگرددرقلب نشیند).»

ودرهمین باره امام صادق(ع)می فرمایند:

«نگاه شهوت آلود،تیری زهرآگین ازتیرهای ابلیس است وچه بسیارازنگاه های به نامحرم که سبب اندوه وحسرت طولانی می شود.»

یکی ازهدفهای اسلام درممنوع کردن نگاه شهوت آلودبه دیگران،مراقبت ازکانون گرم خانواده،ثبات پایه های زندگی خانوادگی وحفظ اخلاق جامعه است.

زن وشوهری که می خواهندبرای همیشه نسبت به یکدیگروفاداربمانندوخانواده ی آنان برپایه ی عشقی خالص ومحبّتی عمیق استوارگردد،بایدازنگاه شهوت آلودبه دیگران خودداری کنند.آنان بایدبه این نکته توجه کنندکه هرجاکه چشم برود،دل نیزبه دنبالش خواهدرفت وچون تأمین تمامی آرزوهای دل مقدورنیست،کم کم این محرومیّت،سبب بیماری های روانی،اختلالات روحی،پشیمانی ها،جدایی ها،بزه کاری هاوفجایع بی شماردیگرخواهدشد.

وباباطاهرعریان چه زیباوپرمحتوامی گوید:

زدست دیده ودل هردوفریاد                                       که هرچه دیده بینددل کندیاد

بسازم خنجری نیشش زفولاد                                          زنم بردیده تادل گرددآزاد

بنابراین نگاه به نامحرم باقصدلذّت وشهوت آلود،حرام وگناه کبیره می باشدوبایدجداًازاین کاربسیارزشت پرهیزشود.وچنانچه مردی چشمش به طورناخوداگاه به زن نامحرمی بیفتدکه اوراشیفته ومجذوب خودکند،دراین حالت مستحب است که انسان به سراغ همسرشرعی وقانونی خودبرودوشیطان لعین راازخوددورسازد.

۳-دراولین شب ازماه رمضان وبعضی ازشب هاوروزهای هفته مانند؛شب دوشنبه،عصرپنجشنبه وشب جمعه و…درروایات اسلامی به استحباب آمیزش باهمسرقانونی اشاره شده اشت.

۳-آمیزش حرام:

درچندموردآمیزش حرام است،لذازن وشوهربایرمراقبت کنندتامرتکب فعل حرامی نشوند:

۱-باهمسرصغیره که به سن تکلیف شرعی نرسیده باشد.

۲-هنگام عادت ماهانه ونفاس

۳-جایی که آمیزش برای زوجین یایکی ازآنهاضررداشته باشد.

۴-درحال احرام

۵-درحال روزه ماه مبارک رمضان و… .

۴-کراهت آمیزش

دربسیاری ازروایات،دربرخی روزهاوساعت هایادربعضی مکان هایاحالات وشرایط خاص مکروه وناپسنددانسته شده است که عبارتنداز:

الف)کراهت دربرخی روزها:

۱-آمیزش درشب اول،شب نیمه وشب آخرماه های قمری

۲-سه شب آخرهرماه

۳-شب عیدقربان

۴-شب عیدفطر

۵-شب نیمه ی شعبان

۶-شبی که مردقصدسفردارد

ب)کراهت دربرخی ساعت ها

۱-آمیزش بین طلوع فجر(سپیده ی صبح)تاطلوع آفتاب،وبین غروب آفتاب تابرطرف شدن شفق(روشنی اوّل شب)مکروه است.

۲-بین اذان واقامه

۳-بعدازظهروساعت اوّل شب

ج)کراهت دربرخی شرایط جوّی: مانندخورشیدگرفتگی،ماه گرفتگی،زلزله،سیل،طوفان شدیدو… .

د)کراهت دربرخی مکان ها

۱-درجایی که درمعرض دیدباشد

۲-درمحلی که آب برای غسل نباشد

۳-دربین راه مخصوص عبورومرور

۴-درکشتی

۵-روی پشت بام

۶-زیردرخت میوه

ه)کراهت دربعضی حالتها

۱-آمیزش بعدازاحتلام

۲-درحال پربودن معده

۳-درحال حامله بودن همسر

۴-درحال عریان بودن

۵-روبه قبله وپشت به قبله

۶-درحال صحبت کردن

جنابت

جنابت ازدوراه حاصل می شود:

۱-آمیزش

درصورتی که آمیزش سبب جنب شدن زن ومردمی شودکه حداقل به اندازه ی «ختنه گاه»دخول انجام گیرد،هرچندمنی بیرون نیاید.

۲-بیرون آمدن منی

بیرون آمدن منی(دربیداری یاخواب،کم یازیاد،ازروی اختیاریابدون آن،درحال آمیزش یاغیرآن)سبب جنابت می شود.منی،به رطوبتی گفته می شودکه سه نشانه داشته باشد:۱-باشهوت بیرون آید۲-باجُستن خارج شود.۳-بعدازبیرون آمدن منی،بدن انسان سُست شود.وگاهی دراثرمُلاعبه وبازی(زوجین)،آب چسبنده ای ازانسان خارج می شودکه به آن«مَزی»گویندومشخصات منی رانداردوغسل برانسان واجب نیست وفقط بایدانسان استبراءنموده وبهداشت وتمیزی رارعایت کند.

مستحب است انسان بعدازبیرون آمدن منی بول کند(ادرار)واگربول نکندوبعدازغسل رطوبتی ازاوبیرون آید،که نداندمنی است یارطوبت دیگر،حکم منی دارد.

کارهایی که برجنب حرام است

۱-رساندن جایی ازبدن به خط قرآن،اسم خداوندوبنابراحتیاط واجب،اسامی پیامبران وائمه(ع)

۲-رفتن به مسجدالحرام ومسجدالنّبی(ص)هرچندازیک درداخل شودوازدردیگربیرون رود.

۳-توقّف درمساجد،ولی اگرازیک درداخل وازدردیگرخارج شود،یابرای برداشتن چیزی برودمانعی ندارد.واحتیاط واجب آن است که درحرم امامان هم توقّف نکند.

۴-گذاشتن چیزی درمسجد

۵-خواندن سوره ی سجده ی واجب داردوآن چهارسوره می باشدکه عبارتنداز:سوره ی سجده،آیه۱۵-سوره ی فُصّلت،آیه۳۷-سوره ی نجم،آیه آخر-سوره ی علق،آیه آخر.

چیزهایی که برجنب مکروه است

نُه چیزبرجنب مکروه است که عبارتنداز:

۱و۲-خوردن وآشامیدن،ولی اگروضوبگیردمکروه نیست.۳-خواندن بیشترازهفت آیه ازسوره هایی که سجده واجب ندارد.۴-رساندن جایی ازبدن به جلدوحاشیه وبین خطهای قرآن۵-همراه داشتن قرآن.۶-خوابیدن،ولی اگروضوبگیردیابه واسطه ی نداشتن آب،بدل ازغسل تیمّم کند،مکروه نیست.۷-خضاب کردن به حناومانندآن.۸-مالیدن روغن به بدن.۹-جماع کردن بعدازآن که محتلم شده،یعنی درخواب منی ازاوبیرون آمده است.

افرادجنب برای خواندن نمازوسایرکارهایی که یکی ازشرایط آن پاک بودن است،بایدغسل کنند.این غسل رابه دوصورت می توان انجام داد:

۱-غسل ترتیبی:

درغسل ترتیبی بایدنیت غسل،اوّل سروگردن،بعدطرف راست بعدطرف چپ بدن رابشویدواگرعمداًیاازروی فراموشی یابه واسطه ی ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند،غسل اوباطل است.

۲-غسل ارتماسی:

غسل ارتماسی آن است که انسان به نیت غسل به طوری درآب فرورودکه آب همه ی بدن اورافراگیرد.کسی که چندغسل براوواجب است می تواندبه نیت همه ی آن یک غسل به جاآورد.وکسی که غسل جنابت کرده،می تواندباهمان غسل نمازبخواندولازم نیست وضوبگیردولی باغسلهای دیگرنمی شودنمازخواندوبایدوضوگرفت.

منبع:www.fatemeh257.blogfa.com

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار