حکایت یک ضرب المثل(کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه),داستان ضب المثل کیسه کردن ماست,کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه

حکایت یک ضرب المثل(کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه)

حکایت یک ضرب المثل(کیسه کردن ماست و مختارالسلطنه) ماست فروشی که وارونه آویزان شد ماندگاری نام مختارالسلطنه، سردارمنصوب اصفهان درتاریخ به دلیل اقتدار او در مواجهه با دشمنان نبود نام او از آن جهت در تاریخ ماند که اقتدار خود را به .... ادامه نوشته