داستان پراید (طنز) 2

داستان پراید (طنز) ۲

لیموزین به سبک پراید سالار جاده پراید   . ادامه نوشته

داستان اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ وراﻧﻨﺪه اش ,اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و راننده اش,داستان کوتاه آموزنده از بزرگان,داستان کوتاه آموزنده زیبا

داستان اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و راﻧﻨﺪه اش

داستان اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ وراﻧﻨﺪه اش اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه همیشه از راﻧﻨﺪه ﻣﻮرد اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ . راﻧﻨﺪه وی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ او را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻃﻮل ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻫﺎ در .... ادامه نوشته

داستان دﯾﻮار , داستان ﻣﺎدر در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺖ ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ , داستان ﻣﺎژﯾﮏ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﺑﺰرگ ﮐﺸﯿﺪه , داستان ﮏ ﻗﺎب ﺧﺎﻟﯽ آورد و آن را دور ﻗﻠﺐ آوﯾﺰان ﮐﺮد,داستان کوتاه آموزنده

داستان دﯾﻮار

داستان دﯾﻮار ﻣﺎدر ﺧﺴﺘﻪ از ﺧﺮﯾﺪبازگشت و ﺑﻪ زﺣﻤﺖ زﻧﺒﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ را داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ آورد.ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد،ﺟﻠﻮ دوﯾﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺎﻣﺎن،ﻣﺎﻣﺎن !وﻗﺘﯽ ﻣﻦ در ﺣﯿﺎط ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﺎﺑﺎ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ حرف صحبت ﻣﯽﮐﺮد،ﺗﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎژﯾﮏ روی دﯾﻮار .... ادامه نوشته

راه خدا

داستان اﯾﻤﺎن ﺑﻪ خدا

داستان اﯾﻤﺎن ﺑﻪ خدا ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﺷﻨﺎ و دارﻧﺪه ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺪال اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺑﻮد هرچه راکه درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯿﮑﺮدواعتقادی نداشت.ﺷﺒﯽ ﻣﺮد ﺟﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ رﻓﺖ .ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎه روﺷﻦ ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای .... ادامه نوشته