داستان ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ

داستان ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از اﯾﻦ درس مردود می کنید .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮا ﮐﻨﻢ . ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ فقط در روﺳﺘﺎﯾﻤﺎن یک ﻣﻌﻠﻢ بشوم . دﮐﺘﺮ .... ادامه نوشته