داستان ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ

داستان ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ , داستان های خواندنی یکی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ , داستان خواندنی ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮاﮐﻨﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮی ﻗﺒﻮل

داستان ﭘﺎﺳﺦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ

ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا از اﯾﻦ درس مردود می کنید .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮا ﮐﻨﻢ .
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ فقط در روﺳﺘﺎﯾﻤﺎن یک ﻣﻌﻠﻢ بشوم . دﮐﺘﺮ حسابی ﺟﻮاب داد :ﺗﻮ اﮔﺮ ﻧمی ﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮاﮐﻨﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻮی ﻗﺒﻮل ، وﻟﯽ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻮ در روﺳﺘﺎ ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﻮا ﮐﻨﺪ!!!

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار