داستان ﺳﻨﮕﺘﺮاش

ﺳﻨﮕﺘﺮاش

داستان ﺳﻨﮕﺘﺮاش

روزی، ﺳﻨﮕﺘﺮاﺷﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺧﻮدبه شدت ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد و اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯿﮑﺮد، از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رد ﻣﯿﺸﺪ .در ﺑﺎز ﺑﻮد و او ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻠﻞ، ﺑﺎغ و ﻧﻮﮐﺮان ﺑﺎزرﮔﺎن را دﯾﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻏﺒﻄﻪ ﺧﻮرد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎن ﭼﻘﺪر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ !و آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ، او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺎه و ﺟﻼل ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻣﺪت ها ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ روز ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻬﺮ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد، او دﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن.ﻣﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮد :ﮐﺎش ﻣﻦ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدم، آن وﻗﺖ از ﻫﻤﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮ می ﺸﺪم!در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ، او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻘﺘﺪر ﺷﻬﺮ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﺗﺨﺖ رواﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد، ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ او را آزارمی دهد و ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ.او آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺘﺎﺑﺪ و آن را ﮔﺮم ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﺑﺮی ﺑﺰرگ و ﺳﯿﺎه آﻣﺪ و ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﺶ او را ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﺑﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ، و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﺑﺮی ﺑﺰرگ ﺷﺪ.ﮐﻤﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎدی آﻣﺪ و او را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻫﻞ داد .اﯾﻦ ﺑﺎر آرزو ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﺷﻮد و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺻﺨﺮه ﺳﻨﮕﯽ رﺳﯿﺪ، دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ﺗﮑﺎن دادن ﺻﺨﺮه را ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ در دﻧﯿﺎ، ﺻﺨﺮه ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرگ و ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮور اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪاﺋﯽ را ﺷﻨﯿﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ دارد ﺧﺮد ﻣﯿﺸﻮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺳﻨﮕﺘﺮاﺷﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ و ﻗﻠﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن او اﻓﺘﺎده اﺳﺖ!

گردآوری :گروه سرگرمی سرزده

برچسب ها

مطالب پیشنهادی سرزده به شما

دیدگاه ها

۰
آموزش ثبت تصویر دیدگاه در گراواتار